Tag: อบรม ดับ เพลิง

อบรม ดับ เพลิง

อบรมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ หัวข้อที่ใช้อบรมมีอะไรบ้าง สำคัญอย่างไรอบรมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ หัวข้อที่ใช้อบรมมีอะไรบ้าง สำคัญอย่างไร

โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะผลิตสินค้าอะไรก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีโอกาสเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นได้ทั้งนั้น ไม่ใช่แค่โรงงานอุตสาหกรรมแต่ยังรวมไปถึงอาคาร สำนักงาน ฯลฯ การอบรมดับเพลิงมีความสำคัญมากๆ การอพยพหนีไฟก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ส่วนจะสำคัญอย่างไรนั้น มาดูกัน กฎหมายได้กำหนดให้สถานประกอบการต้องจัดให้มีการอบรมดับเพลิงให้แก่พนักงาน ไม่น้อยไปกว่า 40% ของลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน เป็นไปตามข้อบังคับของกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ...