อบรมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ หัวข้อที่ใช้อบรมมีอะไรบ้าง สำคัญอย่างไร

อบรม ดับ เพลิง

โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะผลิตสินค้าอะไรก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีโอกาสเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นได้ทั้งนั้น ไม่ใช่แค่โรงงานอุตสาหกรรมแต่ยังรวมไปถึงอาคาร สำนักงาน ฯลฯ การอบรมดับเพลิงมีความสำคัญมากๆ การอพยพหนีไฟก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ส่วนจะสำคัญอย่างไรนั้น มาดูกัน

กฎหมายได้กำหนดให้สถานประกอบการต้องจัดให้มีการอบรมดับเพลิงให้แก่พนักงาน ไม่น้อยไปกว่า 40% ของลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน เป็นไปตามข้อบังคับของกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

บ่อยครั้งที่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ในสถานประกอบการ จากเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยแต่พนักงานไม่สามารถควบคุมสถานการณ์เหล่านั้นได้ จึงเกิดความเสียหายรุนแรง สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน กฎหมายด้านความปลอดภัยได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ออกข้อบังคับให้สถานประกอบการต่างๆ จัดอบรมดับเพลิง รวมถึงซ้อมอพยพหนีไฟ ตลอดจนการโต้ตอบเหตุเพลิงไหม้เพื่อไม่ให้ลุกลามจนบานปลาย สร้างความเสียหายในวงกว้าง

อบรมดับเพลิง อบรมอะไรบ้าง

ผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประเภทของเพลิงและวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย ป้องกันแหล่งกำหนดการติดไฟ ได้รู้จักเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ การใช้อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในสถานประกอบการ

สำหรับการอบรมดับเพลิงด้วยภาคปฏิบัติ จะเป็นการฝึกดับเพลิงประเภท เอ การใช้เครื่องดับเพลิงเคลื่อนที่ได้ ฝึกดับเพลิงประเภท บี และฝึกดับเพลิงประเภท ซี การฝึกดับเพลิงด้วยสายดับเพลิง นอกจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิง ยังจะได้ซ้อมอพยพหนีไฟด้วย ซึ่งการอพยพหนีไฟ คือ การเตรียมความพร้อม เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นในสถานประกอบการ โดยมีความรุนแรงถึงขั้นที่องค์กรกำหนด นิยมกำหนดระดับความรุนแรง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

ไฟไหม้ระดับที่ 1 ควบคุมเพลิงได้

ไฟไหม้ระดับที่ 2 ต้องใช้ทีมดับเพลิง

ไฟไหม้ระดับที่ 3 ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ต้องทำการอพยพไปยังจุดที่กำหนด

ประโยชน์ของการอบรมดับเพลิง

  • ผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงได้เรียนรู้และเข้าใจสาเหตุและการป้องกันอัคคีภัย
  • สามารถประเมินสถานการณ์และอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
  • รู้และเข้าใจการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นพื้นฐาน

การอบรมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถควบคุม หรือประเมินสถานการณ์ได้ ไม่ตื่นตระหนกและต้องตระหนักถึงความปลอดภัย สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้ในขั้นพื้นฐาน ช่วยลดความสูญเสียทั้งต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน อีกทั้งการอบรมดับเพลิงยังเป็นข้อบังคับทางกฎหมายด้วย